Bài hát Chữ O – Tìm hiểu Bảng chữ cái
Tìm hiểu tất cả về Thư O, với Jackson! Bạn có thể tạo ra âm thanh O? Có bao nhiêu từ bạn biết bắt đầu bằng chữ O? Thời gian để học bảng chữ cái!


Leave a Reply