Bài hát chữ U – Tìm hiểu bảng chữ cái
Bài hát chữ U – Đây là Jackson để dạy chúng ta chữ U! Đó là chữ cái tiếp theo của bảng chữ cái. Bạn có thể nghĩ bao nhiêu từ bắt đầu bằng chữ U? Hát …


Leave a Reply