Bài hát F Letter – Tìm hiểu Bảng chữ cái
Tìm hiểu bảng chữ cái, với Bounce Patrol! Đó là bài hát Letter F, có Rachel. Hãy tạo ra một số âm thanh F-F-F! Loạt trẻ em này sẽ giúp trẻ em và ESL / EFL …


Leave a Reply